Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos

Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos

Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos. LR ūkio ministerijos tinklapyje www.ukmin.lt pateikiamos rekomendacijos, kurios padės pasirengti sklandžiam euro įvedimui Lietuvoje. Ūkio ministerija, kartu su Finansų ministerija, Lietuvos banku, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir Audito apskaitos tarnyba parengė verslo atstovams dvigubo kainų nurodymo, apskaitos,  informacinių sistemų pritaikymo verslui,  grynųjų pinigų valdymo, darbo su kasos aparatais ir kasos sistemomis bei mokesčių mokėjimo rekomendacijas (gaires), kurios padės pasirengti sklandžiam euro įvedimui Lietuvoje.

Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos (Patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201).

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose (toliau – šios Rekomendacijos) nustatomi vartotojui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kainų nurodymo prekybos ir paslaugų teikimo vietose, prekių ir paslaugų reklamoje, kainų perskaičiavimo ir apvalinimo, kainų pateikimo būdų, kainų etikečių turinio reikalavimai.

2. Šios Rekomendacijos taikomos juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, įskaitant biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybes ir savivaldybių įmones, individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims, parduodantiems prekes ir teikiantiems paslaugas vartotojams, ir kainų nurodymui, perskaičiavimui ir apvalinimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūrą atliekančioms institucijoms.

3. Prekių ir paslaugų kainos nurodomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (toliau – Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės), ir kituose teisės aktuose nustatytais kainų nurodymo reikalavimais ir šiomis Rekomendacijomis.

4. Šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

4.1. Finansinės paslaugos – paslaugos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje, taip pat Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme apibrėžta draudimo veikla.

4.2. Finansinės paslaugos kaina – finansinės paslaugos gavėjo mokėtina suma paslaugos teikėjui už teikiamą paslaugą, įskaitant mokamus įkainius, tarifus, komisinius ir kitus finansinių paslaugų teikėjo taikomus mokesčius. Draudimo sutarčių atveju finansinės paslaugos kaina yra draudimo sutartyje nustatyta draudimo įmoka.

4.3. Pagrindinė valiuta – iki euro įvedimo dienos yra litai, nuo euro įvedimo dienos – eurai.

4.4. Paslaugos kaina – galutinė vartotojui teikiamos paslaugos kaina, įskaitant visus mokesčius.
Kitos šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

5. Dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu prekių ir paslaugų kainos prekybos ir paslaugų teikimo vietose nurodomos dviem valiutomis – litais ir eurais, išskyrus šiose Rekomendacijose nurodytas išimtis.

6. Reikalavimai dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu nurodyti kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) netaikomi:

6.1. vertybinių popierių, įskaitant pensijų fondų ir gyvybės draudimo investicinius vienetus, ir kitų finansinių priemonių kainoms;

6.2. automatinėse prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kuriose prekės parduodamos ir paslaugos teikiamos be kasininko ar kito darbuotojo, taip pat kai prekių ar paslaugų kainos rodomos per elektroninius prietaisus, jei dėl techninių priežasčių jie negali rodyti kainų dviem valiutomis;

6.3. kitais šiose Rekomendacijose nurodytais atvejais.

7. Šių Rekomendacijų 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytais atvejais prekių ir paslaugų kaina turi būti nurodoma ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

8. Šių Rekomendacijų 6.2–6.3 papunkčiuose nurodytais atvejais prekių ir paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) prekių pardavimo ir paslaugų teikimo vietose nurodomos kitomis priemonėmis (kainų etiketėse prie prekės arba ant prekės, kainoraščiuose, prekybos ar paslaugų teikimo vietoje įrengtame specialiame ekrane, skirtame kainoms nurodyti, ar kitoje pardavėjo ar paslaugų teikėjo pasirinktoje informacinėje medžiagoje).

9. Prekių ir paslaugų kainų litais ir eurais nurodymo priemones ir jų formą, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus kainų nurodymo reikalavimus, šias Rekomendacijas ir technines galimybes, pasirenka prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas.

10. Prekių pardavėjas ir paslaugų teikėjas savo nuožiūra gali pasirinkti, kuri kaina (litais ar eurais) kainų etiketėje, kainoraštyje ar kitoje kainoms nurodyti naudojamoje priemonėje bus nurodoma pirma, tačiau rekomenduojama abi kainas (litais ir eurais) nurodyti viename matymo lauke, pagrindine valiuta nurodytos kainos simbolių dydis neturi būti mažesnis negu nepagrindine valiuta nurodytos kainos simbolių dydis.  

11. Kad vartotojui būtų paprasčiau įvertinti prekių ar paslaugų kainą litais ir eurais, prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas pasirinktinai kainai litais ir kainai eurais nurodyti gali naudoti skirtingų spalvų šriftą, fono spalvą etiketėje, kainoraštyje ar kitoje kainoms nurodyti naudojamoje priemonėje.

12. Prekių pardavėjas ir paslaugų teikėjas kainoms eurais žymėti kainų etiketėse, kainoraščiuose ar kitose kainoms nurodyti naudojamose priemonėse gali laisvai pasirinkti vieną iš šių euro valiutos žymėjimų: euras (visais linksniais), EUR, €.

13. Prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas, nurodydamas kainas elektroninėje erdvėje, gali pateikti valiutos keitimo skaičiuotuvą. Toks valiutos keitimo skaičiuotuvas turi būti vartotojui lengvai pasiekiamas ir paprastai naudojamas.

II Skyrius
Prekių ir paslaugų kainų perskaičiavimas ir APVALINIMAS
    

14. Kainos litais ir eurais nurodomos pagal Europos Sąjungos Tarybos neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (toliau – neatšaukiamai nustatytas euro ir lito perskaičiavimo kursas), kuriuo eurai (litai) perskaičiuojami į litus (eurus), ir teisės aktuose nustatytas apvalinimo taisykles.

15. Neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą sudaro šeši reikšminiai skaičiai, pavyzdžiui, 3,45280.

16. Šių Rekomendacijų 15 punkte pateiktas euro ir lito perskaičiavimo kurso reikšmės pavyzdys „3,45280“ ir toliau šių Rekomendacijų pavyzdžiuose pateikiama euro ir lito perskaičiavimo kurso reikšmė (1 EUR = 3,45280 Lt) yra naudojama kaip pavyzdys, siekiant aiškiau išdėstyti kainų perskaičiavimo ir apvalinimo taisykles, ir negali būti laikoma galutiniu Europos Sąjungos Tarybos neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu.

17. Atliekant perskaičiavimą, neatšaukiamai nustatytas euro ir lito perskaičiavimo kursas negali būti apvalinamas ar trumpinamas.

18. Litus perskaičiuojant į eurus, litų suma dalijama iš neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso, o eurus perskaičiuojant į litus – suma eurais dauginama iš neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso. Atvirkštinis neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kursas netaikomas.

19. Prekių ir paslaugų kainų apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles:

19.1. jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1;

19.2. jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

20. Kainų perskaičiavimo ir apvalinimo pavyzdžiai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 1lent

21. Perskaičiuojant prekių ir paslaugų kainas, kaina eurais nurodoma su tiek pat skaitmenų po kablelio, kaip ir kaina litais. Jeigu kaina litais nurodyta be skaitmenų po kablelio, perskaičiavus kainą eurais, po kablelio nurodomi du skaitmenys.

22. Jeigu perskaičiuojamoje kainoje turi būti ne daugiau kaip du skaitmenys po kablelio, apvalinama pagal trečią skaitmenį po kablelio; jeigu perskaičiuojamoje kainoje turi būti daugiau kaip du skaitmenys po kablelio, pavyzdžiui, trys, – pagal ketvirtą skaitmenį ir t. t.

Galutinė vartotojo mokėtina suma apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio (artimiausio cento), neatsižvelgiant į tai, kiek skaitmenų po kablelio nurodyta prekės ar paslaugos kainoje.

23. Kai perskaičiuojama prekių ir paslaugų kaina litais turi ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio ir jeigu trečias skaitmuo po kablelio yra nuo 0 iki 4, cento reikšmė nesikeičia, jeigu trečias skaitmuo po kablelio – nuo 5 iki 9, cento reikšmė padidinama vienu vienetu:

2 lentelė

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 2lent

24. Jeigu perskaičiavus ir suapvalinus du pirmi skaitmenys po kablelio – nuliai, tada kainą galima nurodyti sveikaisiais vienetais, t. y. be skaitmenų po kablelio:
 
3 lentelė

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 3lent

25. Kai perskaičiuojama prekių ir paslaugų kaina litais turi daugiau kaip du skaitmenis po kablelio, prie jos reikšmės eurais po kablelio nurodoma tiek pat skaitmenų, kiek ir kainoje litais. Tokiu atveju apvalinant atsižvelgiama į kitą skaitmenį po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama. Jeigu kitas skaitmuo – nuo 0 iki 4, paskutinio paliekamo skaitmens reikšmė nesikeičia, jeigu kitas skaitmuo – nuo 5 iki 9, paskutinis paliekamas skaitmuo padidinamas vienu vienetu.

4 lentelė

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 4lentele

26. Apskaičiuojant galutinę prekės pardavimo kainą ar galutinę jos standartinio vieneto kainą arba galutinę paslaugos kainą, apvalinama tik galutinė vartotojo mokėtina suma, gauta sudėjus visas kainos sudedamąsias dalis, t. y. suma po to, kai prie prekės arba paslaugos kainos pridedami visi mokesčiai.

III skyrius
Bendrieji Prekių kainų nurodymo reikalavimai

 

27. Dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu prekių kainos nurodomos laikantis Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse nustatytų reikalavimų ir šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų taikymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu ypatumų.

28. Prekių kainos turi būti gerai matomos, lengvai perskaitomos, suprantamos, nurodomos taip, kad neklaidintų vartotojo ir vartotojas galėtų tiksliai suprasti, kuriai prekei kaina yra taikoma.

Kainos etiketėje turi būti nurodomos kuo didesniu paryškintu šriftu kontrastiškame fone (pavyzdžiui, tamsiu šriftu šviesiame vienspalviame fone).

Rekomenduojama naudoti šrifto stilius, pasižyminčius vienodomis raidžių linijomis („Arial“, „Tahoma“, „Verdana“, „Helvetica“ ar panašius), ir nenaudoti pasvirųjų (italic) ar rankraštį primenančių šrifto stilių.

29. Konkrečios prekės kaina litais ir eurais prekybos vietoje nurodoma vienoje (toje pačioje) kainų pateikimo priemonėje, t. y. toje pačioje kainų etiketėje prie prekės, tame pačiame kainoraštyje arba prekybos vietoje įrengtame specialiame ekrane ar kitoje kainoms nurodyti naudojamoje priemonėje, kurios gali būti naudojamos, kai dėl praktinių priežasčių kainos neįmanoma nurodyti kainų etiketėje.

30. Kai prekės kainai nurodyti naudojamos lipniosios etiketės, klijuojamos ant prekės ar jos pakuotės, kainą litais ir kainą eurais rekomenduojama pateikti tame pačiame prekės ar jos pakuotės paviršiuje, kad vartotojas vienu metu galėtų matyti abi (litais ir eurais) nurodytas kainas.

31. Kai iš anksto supakuotos konkrečios prekės kainai nurodyti naudojamos lipniosios ar kitaip prie prekės ar jos pakuotės tvirtinamos etiketės, spausdinamos gamybos ar prekybos įmonėse įrenginiais, nežyminčiais kainos dviem valiutomis, šiose etiketėse pakanka nurodyti kainą ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną, su sąlyga, kad konkrečios prekės kaina dviem valiutomis (litais ir eurais) bus nurodyta kainų etiketėje, tvirtinamoje prie lentynų, konteinerių ar kitų įrenginių, kuriuose išdėstytos prekės.

32. Kai prekės etiketėje nurodytos kelios kainos, numatytos skirtingoms valstybėms, prekių pardavėjas turi užtikrinti, kad Lietuvoje taikoma kaina litais ir eurais būtų nurodyta taip, kad jos nebūtų galima supainioti su kitose valstybėse taikomomis kainomis.

33. Prekių pardavėjai, besiverčiantys išnešiojamąja ar išvežiojamąja prekyba, prekyba prie laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), pastatytų lauke turgavietėse, prekių kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) vartotojams gali pateikti žodžiu.

Šiais atvejais prekių pardavėjams rekomenduojama turėti rašytinį pavyzdį (o jeigu yra galimybė, prekybos vietoje viešai iškabinti skelbimą), kuriame būtų nurodyta neatšaukiamai nustatyto lito ir euro perskaičiavimo kurso reikšmė ir nuoroda, kad kainos apvalinamos pagal matematines apvalinimo taisykles. Jeigu pardavėjas turi skaičiuotuvą, jis turėtų sudaryti galimybę, vartotojui pageidaujant, pasinaudoti šiuo skaičiuotuvu kainai patikrinti.

34. Dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu kainų etiketėse, kainoraščiuose ar kitose kainoms nurodyti naudojamose priemonėse dviem valiutomis (litais ir eurais) privaloma nurodyti prekės galutinę pardavimo kainą, t. y. kainą įskaitant visus mokesčius, kurią vartotojas turi sumokėti už prekę, išskyrus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse ir šiose Rekomendacijose nustatytus atvejus.

Pavyzdžiui:

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 1pav

1 pav. Kainų etiketė, kai prekės galutinė pardavimo kaina sutampa su standartinio vieneto kaina.

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 2pav

2 pav. Kainų etiketė, kai prekė nėra matuojama ir standartinio vieneto kaina nenurodoma.

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 3pav

3 pav. Kainų etiketė, kai prekės pardavimo kaina nesutampa su prekės standartinio vieneto kaina.

35. Prekės standartinio vieneto kainą, t. y. prekės vieno kilogramo, vieno litro, vieno metro, vieno kvadratinio metro arba vieno kubinio metro kainą, nurodyti dviem valiutomis (litais ir eurais) dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu neprivaloma, išskyrus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse ir šiose Rekomendacijose nustatytus atvejus. Šiuo laikotarpiu standartinio vieneto kaina nurodoma ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

Pavyzdžiui:

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 4pav

 

4 pav. Kainų etiketė iki euro įvedimo dienos.

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 5pav

5 pav. Kainų etiketė po euro įvedimo dienos.

36. Tačiau prekių pardavėjas, siekdamas naudoti tas pačias etiketes iki euro įvedimo dienos ir po euro įvedimo dienos, turi teisę standartinio vieneto kainą dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodyti kainų etiketėse, kainoraščiuose ar kitose kainoms nurodyti naudojamose priemonėse per visą dvejopo kainų skelbimo laikotarpį. Pavyzdžiui:

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 6pav

 6 pav. Kainų etiketė, kai pardavėjas pasirenka nurodyti standartinio vieneto kainą dviem valiutomis (litais ir eurais) visą dvejopo kainų skelbimo laikotarpį.

37. Standartinio vieneto kainą dviem valiutomis (litais ir eurais) privaloma nurodyti tik tais atvejais, kai parduodamos prekės yra sveriamos ar kitaip matuojamos jų pardavimo vietoje vartotojo akivaizdoje (pvz., vaisiai, saldainiai, vinys, benzinas ir kt.).

38. Kai sveriamos ar kitaip matuojamos prekės yra iš anksto supakuotos gamintojo ar pardavėjo tam tikrais dažniausiai nevienodais kiekiais (pvz., pardavimo vietoje iš anksto supjaustytas ir tam tikrais kiekiais supakuotas sūris, sausainiai ir kt.; gamintojo supakuotos dešros, paukštiena, mėsos gaminiai ir kt.) ir ant jų pakuotės priklijuotoje ar kitaip pritvirtintoje etiketėje yra nurodyta prekės masė ir (arba) galutinė šio prekės kiekio pardavimo kaina, šiose etiketėse nurodyti standartinio vieneto kainą dviem valiutomis neprivaloma, t. y. ji gali būti nurodyta tik ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

Šiais atvejais standartinio vieneto kainą litais ir kainą eurais būtina nurodyti kainų etiketėse, kurios tvirtinamos prie lentynų, konteinerių ar kitų įrenginių, kuriuose išdėstytos prekės.

39. Jeigu dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu skelbiamas prekių išpardavimas, kainų sumažinimas arba nuolaidos, dviem valiutomis (litais ir eurais) privaloma nurodyti tik galutinę prekės pardavimo kainą, t. y. pirminė kaina, už kurią prekė buvo siūloma parduoti iki išpardavimo, kainų sumažinimo arba nuolaidų paskelbimo, gali būti nurodyta tik ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną, kurią taikomas prekės išpardavimas, kainų sumažinimas arba nuolaidos. Pavyzdžiui:

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 7pav

 7 pav. Kainų etiketė, paskelbus prekių išpardavimą, kainų sumažinimą arba nuolaidas iki euro įvedimo dienos.

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 8pav8 pav. Kainų etiketė, paskelbus prekių išpardavimą, kainų sumažinimą arba nuolaidas po euro įvedimo dienos.

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 9pav

9 pav. Kainų etiketė, paskelbus prekių išpardavimą, kainų sumažinimą arba nuolaidas iki euro įvedimo dienos ir pardavėjui pasirinkus nurodyti prekės pardavimo kainą ir standartinio vieneto kainą dviem valiutomis (litais ir eurais) visą dvejopo kainų skelbimo laikotarpį.

40. Kai vartotojui yra siūloma išskirtinė kaina (pavyzdžiui, nuolatiniam klientui, klientui, turinčiam kliento kortelę, nuolaidų kortelę ir pan.), ji taip pat turi būti nurodyta dviem valiutomis (litais ir eurais).

Pavyzdžiui:

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 10pav

10 pav. Kainų etiketė, kai vartotojui, turinčiam nuolaidų kortelę, siūloma išskirtinė kaina.

IV SKYRIUS KAI KURIE PREKIŲ KAINŲ NURODYMO YPATUMAI

PIRMASIS SKIRSNIS KAINŲ SKELBIMAS VAISTINĖSE

 

41. Vaistinėse, nurodant vaistų kainas, laikomasi teisės aktuose nustatytos vaistų kainų skaičiavimo metodikos ir vaistų kainų nurodymo reikalavimų, taip pat šių Rekomendacijų.

Dviem valiutomis (litais ir eurais) privaloma nurodyti tik galutinę vartotojo mokėtiną vaisto pardavimo kainą, įskaitant visus mokesčius.

Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse ir šiose Rekomendacijose nustatytas reikalavimas – nurodyti prekės standartinio vieneto kainą – vaistams netaikomas.

Kai vaistų ar kitų vaistinėse parduodamų prekių kainos yra nurodomos atsiskaitymo su pirkėjais vietose įrengtuose kompiuterių ekranuose, šios kainos, taip pat galutinė vartotojo mokėtina suma dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma pagal galimybes. Jeigu nurodyti dviem valiutomis (litais ir eurais) galimybės nėra, kainos ir galutinė vartotojo mokėtina suma nurodoma ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

ANTRASIS SKIRSNIS

KAINŲ SKELBIMAS DEGALINĖSE

 

42. Degalinėse, kurių naudojama įranga (elektroniniai stendai ar kolonėlės) nepritaikyti kuro (benzino, dyzelinio kuro, dujų ir kt.) kainoms dviem valiutomis (litais ir eurais) skelbti, rekomenduojama šiam tikslui prie kolonėlių įrengti laikinus įrenginius arba skelbti kainas litais ir eurais kitu būdu.

TREČIASIS SKIRSNIS

PREKIŲ KAINŲ SKELBIMAS VIEŠOJO MAITINIMO VIETOSE

 

43. Viešojo maitinimo vietose vartotojui pateikiamame valgiaraštyje (meniu) dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma galutinio vartotojui siūlomo patiekalo kaina arba siūlomo gėrimo kiekio (pvz., 40 ml, 200 ml) kaina.

Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse ir šiose Rekomendacijose nustatytas reikalavimas – nurodyti prekės standartinio vieneto kainą – skelbiant kainas viešojo maitinimo vietose netaikomas.

Viešojo maitinimo vietose vartotojui pateikiamoje atsiskaitymo sąskaitoje ir (arba) kasos aparato kvite, jeigu yra galimybė, galutinė vartotojo mokėtina suma nurodoma dviem valiutomis (litais ir eurais), jeigu tokios galimybės nėra, patiekalų ir gėrimų kainos ir galutinė vartotojo mokėtina suma nurodoma ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BILIETŲ, PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ, JAIS PAŽENKLINTŲ VOKŲ IR ATVIRLAIŠKIŲ, AEROGRAMŲ, DOVANŲ KUPONŲ, KORTELIŲ KAINŲ SKELBIMAS PARDAVIMO VIETOSE

 

44. Visų rūšių bilietų (loterijų, teatrų, koncertų, sporto varžybų, įėjimo į muziejų ar kitas lankytinas vietas, naudojimosi transporto priemonėmis ir kt.) pardavimo vietose (įskaitant viešojo transporto priemonių – autobusų, troleibusų, kuriuose parduodami važiavimo bilietai, salonus) bilietų kaina dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma papildomai atskiroje informacinėje medžiagoje (sąrašuose) visą dvejopo kainų skelbimo laikotarpį. Informacinė medžiaga (sąrašai) vartotojui turi būti lengvai prieinama prieš perkant bilietą.

45. Pašto mokos ženklų, jais paženklintų vokų ir atvirlaiškių, aerogramų kaina dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma pardavimo vietose papildomai atskiroje informacinėje medžiagoje (sąrašuose) visą dvejopo kainų skelbimo laikotarpį. Informacinė medžiaga (sąrašai) vartotojui turi būti lengvai prieinama prieš perkant pašto mokos ženklus, jais ženklintus vokus ir atvirlaiškius, aerogramas.

46. Siūlant vartotojui įsigyti dovanų kuponų, kuriuose iš anksto nurodyta jų vertė litais, informacija dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma papildomai atskiroje informacinėje medžiagoje (sąrašuose) visą dvejopo kainų skelbimo laikotarpį. Informacinė medžiaga (sąrašai) turi būti lengvai prieinama vartotojui prieš perkant dovanų kuponą.

47. Šių Rekomendacijų 46 punkte nustatyti reikalavimai taikomi ir kortelėms, pavyzdžiui, telefono ryšio kortelėms ir panašiai.

PENKTASIS SKIRSNIS

PREKIŲ REKLAMA

 

48. Bet kuriuo būdu reklamuojant vartotojui parduoti skirtą prekę, jeigu nurodoma prekės pardavimo kaina ir (ar) standartinio vieneto kaina litais, šios kainos taip pat turi būti nurodytos ir eurais.

49. Jeigu reklamuojamas prekių išpardavimas, kainų sumažinimas ar nuolaidos, šioje reklamoje dviem valiutomis (litais ir eurais) privaloma nurodyti tik galutinę prekės pardavimo kainą ir (ar) galutinę prekės standartinio vieneto kainą, t. y. pirminė prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina, už kurią prekę buvo siūloma parduoti iki išpardavimo, kainų sumažinimo arba nuolaidų paskelbimo, gali būti nurodyta ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta prekės išpardavimo, kainų sumažinimo ar nuolaidų taikymo dieną.

V SKYRIUS

BENDRIEJI PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO REIKALAVIMAI

 

50. Reikalavimas nurodyti paslaugų kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) taikomas, kai paslaugą yra siūloma įsigyti vartotojui.

51. Paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) skelbiamos paslaugų teikėjo patalpose, kuriose siūloma paslaugą įsigyti, o jeigu paslaugą siūloma įsigyti elektroninėje erdvėje, – ir elektroninėje erdvėje.

52. Paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodomos paslaugų teikėjo sudarytame kainoraštyje, kuris turi būti vartotojui lengvai prieinamas arba, šiam paprašius, nedelsiant pateikiamas (jeigu kainoraštis skelbiamas tik elektroninėje erdvėje, vartotojui turėtų būti sudaryta galimybė ja pasinaudoti). Kainoraštyje dviem valiutomis (litais ir eurais) turi būti nurodyta kiekvienos paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos kaina, išskyrus šiose Rekomendacijose nustatytus atvejus.

53. Dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma galutinė paslaugos kaina (t. y. kaina su visais mokesčiais, kurią vartotojas turėtų sumokėti už paslaugą), o jeigu galutinė paslaugos kaina nėra žinoma, – nurodomas kainos nustatymo būdas.

Pavyzdžiui:

5 lentelė

Dvejopo kainu nurodymo rekomendacijos 5lentele

54. Paslaugų teikėjo konkrečiam vartotojui suformuotame paslaugų užsakyme (pvz., SPA centre) ir (arba) paslaugų teikimo vartotojui vietose pateikiamoje atsiskaitymo už suteiktą paslaugą sąskaitoje ir (arba) kasos aparato kvite, jeigu yra galimybė, galutinė vartotojo mokėtina suma nurodoma dviem valiutomis (litais ir eurais), jeigu tokios galimybės nėra, galutinė vartotojo mokėtina suma nurodoma ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

55. Kai vartotojui teikiamos kompleksinės paslaugos (pavyzdžiui, kompleksinės kelionių paslaugos), dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma tik galutinė paslaugos kaina (suma), kurią turėtų sumokėti vartotojas, t. y. atskirų sudedamųjų paslaugų kainas galima nurodyti tik ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

56. Kai vartotojui teikiama individuali paslauga, kurios kaina formuojama pagal paties vartotojo nurodytus duomenis (informaciją), dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma tik galutinė paslaugos kaina (suma), t. y. atskirų sudedamųjų paslaugų kainas galima nurodyti tik ta valiuta, kuri yra pagrindinė valiuta tą dieną.

57. Kai vartotojui yra siūloma išskirtinė paslaugos kaina (pavyzdžiui, nuolatiniam klientui, klientui, turinčiam kliento kortelę, nuolaidų kortelę ir pan.), ji taip pat turi būti nurodyta dviem valiutomis (litais ir eurais).

VI SKYRIUS

KAI KURIE PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO YPATUMAI PIRMASIS SKIRSNIS ENERGIJOS (ELEKTROS, ŠILUMOS), KARŠTO IR ŠALTO VANDENS, DUJŲ TIEKIMO VARTOTOJAMS, KOMUNALINIŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ SKELBIMAS

 

58. Energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekimo vartotojams, komunalinių ir priežiūros paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) privalo būti paskelbtos ir energiją (elektrą, šilumą), karštą ir šaltą vandenį, dujas tiekiančių bei komunalines paslaugas teikiančių įmonių, daugiabučius namus administruojančių įmonių ir daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekėjai ir komunalinių ir priežiūros paslaugų teikėjai) interneto svetainėse ir klientų aptarnavimo centruose.

Energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekėjų ir komunalinių ir priežiūros paslaugų teikėjų vartotojams pateikiamuose atsiskaitymo už energiją (elektrą, šilumą), karštą ir šaltą vandenį, dujas ir komunalines ir priežiūros paslaugas dokumentuose (sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose (mokėjimo nurodymuose) galutinė mokėtina suma nurodoma pagrindine valiuta sąskaitų ar mokėjimų pranešimų (mokėjimo nurodymų) išsiuntimo dieną.

Informacija apie energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų ir komunalinių ir priežiūros paslaugų kainas bei galutines mokėtinas sumas dviem valiutomis (litais ir eurais) arba nepagrindine valiuta – iki euro įvedimo dienos eurais, nuo euro įvedimo dienos – litais mokėjimo dokumentuose (išskyrus atsiskaitymo knygeles) paslaugų teikėjo pasirinkimu nurodoma atskiru prierašu arba prie šių dokumentų pridėtame atskirame lape.

Šio skirsnio reikalavimas nurodyti kainas ir galutines mokėtinas sumas dviem valiutomis (litais ir eurais) netaikomas, kai šios kainos ar galutinės mokėtinos sumos nurodomos vartotojams teikiamuose pranešimuose, priminimuose ir kituose dokumentuose, kurie, vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, nelaikomi mokėjimo dokumentais.

ANTRASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SKELBIMAS

 

59. Naujai sudaromos draudimo sutarties kaina (draudimo įmoka) dviem valiutomis (litais ir eurais) privalo būti nurodyta draudimo liudijime. Kitų finansinių paslaugų, įskaitant bankų paslaugų, kainos privalo būti paskelbtos dviem valiutomis (litais ir eurais) minėtų paslaugų teikėjų interneto svetainėse ir klientų aptarnavimo padaliniuose, išskyrus savitarnos zonas.

Jeigu šie reikalavimai įvykdyti, minėtų kainų dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodyti nustatytos formos standartinėje informacijoje apie vartojimo kreditą, vartojimo ir kitose kredito sutartyse, sąskaitų išrašuose, mokestiniuose pranešimuose, skolos pranešimuose ir kt. neprivaloma.

TREČIASIS SKIRSNIS

TAKSI PASLAUGŲ KAINŲ SKELBIMAS

 

60. Važiavimo taksi kaina (mokesčio už įsėdimą, nuvažiuoto 1 kilometro, prastovos laukiant keleivio arba jį aptarnaujant, taksi iškvietimo kaina) dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma papildomai atskiroje informacinėje medžiagoje (skelbime) keleiviui matomoje vietoje automobilio salone. Jeigu yra techninių galimybių, keleivio mokėtina galutinė suma taip pat nurodoma dviem valiutomis (litais ir eurais) keleiviui išduodamame kvite.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SKELBIMAS

 

61. Reikalavimas nurodyti kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) netaikomas 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL 2012 L 172, p. 10) nustatyta tvarka ir sąlygomis informuojant tarptinklinio ryšio vartotojus, kirtusius valstybės sieną, apie tarptinklinio ryšio paslaugų kainas.

PENKTASIS SKIRSNIS

PREKIŲ IR PASLAUGŲ, PARDUODAMŲ IR (ARBA) TEIKIAMŲ NUOTOLINIU BŪDU, KAINŲ SKELBIMAS

 

62. Reikalavimai nurodyti prekių ir paslaugų kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) taikomi ir tais atvejais, kai prekės ir paslaugos parduodamos ir (arba) teikiamos nuotoliniu būdu (prekyba pagal katalogus, televizijos parduotuvėse, interneto parduotuvėse, įskaitant grupinių apsipirkimų ir pan. tinklapius). Šis reikalavimas netaikomas nuotoliniu būdu parduodamoms ir (arba) teikiamoms finansinėms paslaugoms.

Tais atvejais, kai prekių ar paslaugų katalogai, kuriuose prekių ir paslaugų kainos nurodytos tik litais, buvo užsakyti pagaminti iki šių Rekomendacijų įsigaliojimo dienos, prekių ir paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) turi būti pateiktos papildomoje informacinėje medžiagoje (prekių ar paslaugų sąrašuose), kurie turi būti pateikti vartotojams kartu su šiais katalogais.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PASLAUGŲ REKLAMA

 

63. Bet kokiu būdu reklamuojant paslaugą, jeigu yra nurodoma paslaugos kaina litais, turi būti nurodoma ir kaina eurais.

Rekomendacijos, kurios padės pasirengti sklandžiam euro įvedimui Lietuvoje:

1. Verslo apskaitos standartas „Euro įvedimas";

2. Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos;

3. Verslo įmonių informacinių sistemų pritaikymas darbui su euru;

4. Mokesčių mokėjimo ir darbo su kasos aparatais euro įvedimo Lietuvos Respublikoje rekomendacijos verslo subjektams;

5. Rekomendacijos verslui grynųjų pinigų valdymo euro įvedimo Lietuvoje metu (atnaujinta 2014-05-05).

2014-04-02. LR ŪKIO MINISTERIJA. Rekomendacijos, kurios padės pasirengti sklandžiam euro įvedimui Lietuvoje. www.ukmin.lt

 

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus