Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Registravimo žurnalai - šablonai, formos, pavyzdžiai

Registravimo žurnalai - šablonai, formos, pavyzdžiai Registravimo žurnalai - šablonai, formos, pavyzdžiai

Registravimo žurnalai - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite darbo sutarčių registracijos žurnalo, darbo pažymėjimų registracijos žurnalo, akcininkų registracijos žurnalo, direktoriaus įsakymų registracijos žurnalo, siunčiamų dokumentų registracijos žurnalo, gautų dokumentų registracijos žurnalo, pareigybinių instrukcijų registracijos žurnalo, darbuotojų sveikatos tikrinimų registracijos žurnalo formas ir šablonus.

DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

darbo-sutarciu-zurnalas

Atsisiųsti darbo sutarčių registravimo žurnalo formą:

Darbo sutarčių registravimo žurnalas .(doc.)

 

Darbo sutartis tą pačią dieną, kai ją pasirašo direktorius, įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Registravimo žurnale registruojamos visų rūšių darbo sutartys. Registravimo žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami, įrašytas lapų skaičius patvirtinamas darbdavio fizinio asmens ar darbdavio atstovo parašu ir antspaudu. Darbo sutarčių registravimo žurnale įrašai daromi iš eilės pagal darbo sutarčių sudarymo datas.

Registravimo žurnale nurodomi duomenys: įrašo eilės numeris, darbo sutarties numeris, jos sudarymo data, darbdavio fizinio asmens arba darbdavio atstovo vardas ir pavardė, darbuotojo vardas ir pavardė,  darbuotojo asmens kodas, darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbuotojo darbo pradžios data, darbo sutarties sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 1–3 dalyse, pakeitimas, darbo sutarties nutraukimo data ir pagrindas, ištaisytos registravimo žurnalo skilties numeris ir naujo įrašo numeris, darbdavio fizinio asmens arba darbdavio atstovo vardo raidė, pavardė, parašas, darbo sutarties įregistravimo registravimo žurnale data, darbuotojo parašas ir antrojo darbo sutarties egzemplioriaus gavimo data.
Darbo sutarčių registravimo žurnale įrašai daromi iš eilės pagal darbo sutarčių sudarymo datas.


DARBO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

darbo-pazymejimu-registravimo-zurnalas

Atsisiųsti darbo pažymėjimų registravimo žurnalo formą:

Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas .(doc.)

 

Sudaręs su darbuotoju darbo sutartį darbdavys įteikia darbuotojui darbo pažymėjimą ne vėliau kaip iki darbo pradžios. Šio darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 40-1822)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

isakymu-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti direktoriaus įsakymų registravimo žurnalo formą:

Direktoriaus įsakymų registravimo žurnalas .(doc.)

 

Dokumento registravimas – dokumento įtraukimas į apskaitą, suteikiant jam atskirą numerį ir taip užtikrinant jo oficialumo įrodymą.
Įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti. Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą. Dokumentai registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami.
Dokumentų registrų sąraše nurodomas kiekvieno dokumentų registro pavadinimas, jo identifikavimo žymuo (skaičius, raidė ar jų junginys), registro pildymo laikotarpis (metų, tęstinis), taip pat gali būti nurodytas už dokumentų registravimą atitinkamame registre atsakingas įstaigos struktūrinis padalinys ar darbuotojas bei kita reikiama informacija.
Įstaigos parengti dokumentai registruojami nustatytuose registruose, kuriuose įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos numeris, registravimo data, dokumento pavadinimas (antraštė).
Parengti teisės aktai (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kita) registruojami atskiruose teisės aktų registruose  pagal rūšis ir saugojimo terminus. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 reglamentuoja dokumentų registravimo tvarką. 


GAUTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

gautu-dokumentu-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti gautų dokumentų registravimo žurnalo formą:

Gautų dokumentų registravimo žurnalas.(doc.)

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 reglamentuoja gautų dokumentų priėmimą ir įtraukimą į apskaitą: Visa įstaigos gauta korespondencija priimama ir paskirstoma įstaigos vadovo nustatyta tvarka:

Gauti dokumentai peržiūrimi. Jei gautas ne visas dokumentas, trūksta priedų ar gautame dokumente nurodytų pridedamų dokumentų, apie tai informuojamas siuntėjas. Vokai prie dokumentų nepaliekami, išskyrus atvejus, kai siuntėjo adresas nurodytas tik ant voko ar pašto antspaudo reikia dokumento išsiuntimo ar gavimo datai įrodyti. Įstaigai, įstaigos vadovui, struktūriniams padaliniams, darbuotojams adresuoti gauti dokumentai registruojami. Užregistruoti dokumentai perduodami įstaigos vadovui arba įstaigos vadovo nustatyta tvarka – atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su dokumentais ir, jei reikia, rašo rezoliucijas ar pavedimus (toliau – rezoliucijos), paskirdami vykdytojus, užduotis ir įvykdymo terminą. Dokumentai perduodami darbuotojams, kuriems pavedama vykdyti užduotis. 


SIUNČIAMŲJŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

siunciamuju-dokumentu-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnalo formą:

Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnalas.(doc.)

 

Įstaigos siunčiami dokumentai registruojami siunčiamų dokumentų registruose, kuriuose įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos numeris, registravimo data, adresatas, dokumento pavadinimas (antraštė).
Atsižvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį, gali būti numatyti atskiri siunčiamų dokumentų registrai pagal korespondentus, temas ar rūšis.

Siunčiami dokumentai išsiunčiami adresatams, rengėjų vizuoti dokumentų nuorašai ar dokumentų kopijos patvirtinami ir dedami į bylas.

Jei adresatams siunčiamos patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinti nuorašai ar dokumentas siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, į bylą dedamas pasirašytas ir rengėjo vizuotas dokumentas.


PAREIGYBINIŲ INSTRUKCIJŲ (NUOSTATŲ) REGISTRAVIMO ŽURNALAS

pareigybiniu-instrukciju-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti pareigybinių instrukcijų (nuostatų) registravimo žurnalo formą:

Pareigybinių instrukcijų registravimo žurnalas.(doc.)

 

Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai (L R darbo kodekso 232 str.). Pareigybinėse instrukcijose (nuostatuose) paprastai aprašoma pareigybė, pareigybės reikalavimai darbuotojui ir darbuotojo pavaldumas, aprašomos darbuotojo teisės ir pareigos, darbo pobūdis ir funkcijos, atsakomybės.
Parengtos pareigybinės instrukcijos (nuostatai) registruojami į registracijos žurnalą.

Registracijos žurnale užpildoma pareigybinės instrukcijos data, registracijos numeris, instrukcijos pavadinimas, patvirtinimo data, patvirtinęs asmuo, dokumento rengėjas. Žurnalo lapą pasirašo registruojantis asmuo.


DARBUOTOJŲ, PASITIKRINUSIŲ SVEIKATĄ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

darbuotoju-pasitikrinusiu-sveikata-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą registravimo žurnalo formą:

Darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą registravimo žurnalas.(doc.)

 

Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai) darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.
Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas: apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau – įsakymas Nr. 515)

Pagal: LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo; 2009-12-29 d. Nr. V-1072; www.lrs.lt

Darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą, žurnale registruojama darbuotojo sveikatos patikrinimo data ir sekančio sveikatos pasitikrinimo data. Darbuotojas, pasitikrinęs sveikatą pasirašo tam skirtoje grafoje.


AKCININKŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Akcininkų registracijos žurnalas

Atsisiųsti akcininkų registravimo žurnalo formą:

Akcininkų registravimo žurnalas .(xls.)

 

Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041, reglamentuoja materialiųjų akcijų savininkų registravimą: 

Bendrovėje, kuri yra išleidusi materialias akcijas (akcijų sertifikatus), akcijos apskaitomos registruojant bendrovės akcininkus akcininkų registravimo žurnale. Kiekvienas bendrovės materialias akcijas (akcijų sertifikatus) įsigijęs asmuo (bendrovės akcininkas) privalo būti įregistruotas akcininkų registravimo žurnale.

Akcininkų registravimo žurnale turi būti nurodyta:
duomenys apie kiekvieną akcininką: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir korespondencijos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir korespondencijos adresas, jeigu jis nesutampa su buveinės adresu; akcininko turimų bendrovės akcijų skaičius ir nominali vertė pagal akcijų klases, materialių akcijų (akcijų sertifikatų) numeriai;  informacija apie akcininko turimų akcijų apmokėjimą (jeigu akcininkas bendrovės akcijų įsigijo pasirašydamas jas bendrovės steigimo ar įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais atveju), t. y. už akcijas sumokėta suma ir mokėjimo data ar nepiniginio įnašo vertė ir jo perdavimo bendrovei data, iki visiško akcijų apmokėjimo trūkstama suma ar įneštino nepiniginio įnašo vertė, visiško akcijų apmokėjimo termino pabaiga; informacija apie disponavimo akcijomis teisės ar su akcijomis susijusių kitų teisių apribojimus, taikomus akcininko turimoms akcijoms; informacija apie teisių, susijusių su akcininko turimomis akcijomis, perleidimą (perleidžiamos akcijų suteikiamos teisės; asmuo, kuriam šios teisės perleidžiamos; teisių perleidimo terminai ir panašiai). Akcininkų registravimo žurnale gali būti nurodoma ir kita informacija apie akcininką (akcininko sutikimu – jo telefonas, faksas, el. pašto adresas ir panašiai) ir jo turimas bendrovės akcijas (akcijų statusas, privilegijuotųjų akcijų suteikiamo dividendo dydis ir panašiai). Akcininkų registravimo žurnalo formą bendrovė gali papildyti kitomis reikiamomis skiltimis.

Pagal: Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041; www.lrs.lt

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus