Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas

UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas

UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas. 2009 m. lapkričio 18 d. priimtas ūkio ministro įsakymas Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai buvo keičiami keletą kartų.

Pakeitimai:

2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-43 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2010 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 4-591 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 4-726 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuo 2010 m. lapkričio 3 d. uždarąsias akcines bendroves, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas, galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Galiojantys pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai:

pavyzdine uab steigimo akto forma

 

 

 

Atsisiųsti pavyzdinę uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formą:

Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pavyzdiniai uab istatai

 

 

Atsisiųsti pavyzdinius uždarosios akcinės bendrovės įstatus:

Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pildymo rekomendacijos:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 4-726 redakcija)


 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma ir pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (toliau – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba.

II. PAVYZDINĖS BENDROVĖS STEIGIMO AKTO FORMOS PILDYMAS

3. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovė) steigimo akto forma (toliau – Steigimo aktas) pildoma, kai Bendrovę steigia vienas steigėjas. Steigimo akte nurodomas Bendrovės pavadinimas, Steigimo akto sudarymo data ir vieta, pildomi Steigimo akto 1–4, 6–10, 13, 14, 17–19 ir 22 punktai.

4. Steigimo akto antraštėje ir Steigimo akto 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrovės pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“. Bendrovės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrovės pavadinimas turi skirtis nuo kitų juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, neturi būti klaidinantis. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrovės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrovės steigėjui (toliau – Steigėjas). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendrovę nurodomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo akte.

5. Steigimo akto 1 punkte įrašomi Steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas), gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Teikiant informaciją apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis yra registruotas, pavadinimas.

6. Steigimo akto 3 punkte nurodoma Bendrovės buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrovės įregistravimo bus galima rasti Bendrovės vadovą, adresas. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

7. Steigimo akto 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrovei, duomenys. Atstovu gali būti Steigėjas arba kitas jo įgaliotas asmuo. Atstovas atlieka visus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus.

8. Steigimo akto 6 punkte įrašomas žodis „akcininkas“ arba „vadovas“, atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas tvirtins iki Bendrovės įregistravimo steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų sudarytus sandorius.

9. Steigimo akto 7 punkte įrašomas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai (pvz., jeigu akcijos nominali vertė yra 1 litas ir Bendrovė išleidžia 10 000 akcijų, jos įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, t. y. 1 × 10 000 = 10 000 litų).

10. Steigimo akto 8 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri turi būti išreikšta litais be centų, t. y. vienos akcijos nominali vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 litas.

11. Steigimo akto 9 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos emisijos kaina. Emisijos kaina – kaina, kuri yra mokama už vieną išleidžiamą akciją. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę, t.  y. lygi nominaliai vertei arba didesnė (pvz., jeigu nominali vertė yra 10 litų, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 litų).

12. Steigimo akto 10 punkte įrašomas visų pasirašomų akcijų skaičius.

13. Steigimo akto 13 punkte įrašoma Steigėjo už pasirašytas akcijas mokėtina suma. Steigimo aktas yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis.

14. Steigimo akto 14.1 punkte įrašoma Steigėjo pradinio įnašo suma, kuri turi būti mokama pinigais. Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis visų Steigėjo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų nominalios vertės viso perviršio sumos, t. y. 1/4 visos sumos, kurią Steigėjas turi apmokėti už pasirašytas akcijas (išleidžiamų akcijų skaičius × akcijos emisijos kaina) / 4 = pradinis įnašas). Pradinio įnašo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 000 litų (nustatytasis minimalus įstatinio kapitalo dydis). Taip pat įrašoma data, iki kada turi būti apmokėtas pradinis įnašas už Steigėjo pasirašytas akcijas  (pvz.,  „2010 m. spalio 3 d.“).

15. Steigimo akto 14.2 punkte įrašoma likusios dalies už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjo mokėtina suma pinigais. Taip pat įrašoma data, iki kada turi būti apmokėta likusi dalis už Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigiamos Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Steigimo akto sudarymo dienos. Jeigu visa už pasirašytas akcijas Steigėjo mokėtina suma mokama per pradiniams įnašams apmokėti skirtą laiką, Steigimo akto 14.2 punktas nepildomas.

16. Steigimo akto 17 punkte įrašomi asmens, kuris išrenkamas Bendrovės vadovu, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta.

17. Steigimo akto 18 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą  Atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui nemokamas.

18. Steigimo akto 19 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrovės steigimo išlaidos, skaičius.

19. Steigimo akto 22 punkte įrašomi Steigimo akto egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Jeigu Steigimo aktas elektroniniu būdu pateikiamas tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“. Steigimo aktas sudaromas Steigėjui, Bendrovei, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo akto kopijos.

20. Steigimo aktą pasirašo Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

III. PAVYZDINIŲ BENDROVĖS ĮSTATŲ PILDYMAS

21. Pavyzdiniuose Bendrovės įstatuose (toliau – Įstatai) nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Įstatų 1, 3–9 ir 15 punktai, taip pat nurodoma Įstatų pasirašymo data ir vieta.

22. Įstatų antraštėje ir Įstatų 1 punkte įrašomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti šių Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

23. Įstatų 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrovė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.). Jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Bendrovė turi būti likviduojama, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas privalo skirti likvidatorių.

24. Įstatų 4 punkte įrašomos Bendrovės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d.–gruodžio 31 d.; birželio 1 d.–gegužės 31 d.). Bendrovės finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

25. Įstatų 5 punkte nurodomi tikslai, trumpai įvardijant pagrindinį veiklos, kuria užsiims Bendrovė, objektą, pvz., baldų gamyba, siuvimo paslaugos ar kt. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Bendrovės Įstatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

26. Įstatų 6 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 9 punkto nuostatomis.

27. Įstatų 7 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

28. Įstatų 8 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 10 punkto nuostatomis.

29. Įstatų 9 punkte įrašoma Bendrovės akcijų rūšis – „nematerialios“, „materialios – išduodamos materialios akcijos“ arba „materialios – išduodami akcijų sertifikatai“. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje (akcijų sertifikate) nurodytas asmuo. Bendrovės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041 „Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 132-4761).

30. Įstatų 15 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje, įrašomi žodžiai „Lietuvos Respublikos dienraštyje“ bei nurodomas dienraščio pavadinimas. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y. Lietuvos Respublikos dienraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

31. Pasirašant Įstatus kartu įrašoma jų pasirašymo data ir vieta.

32. Steigiamos Bendrovės Įstatus pasirašo Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo Bendrovės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė Steigėjas.

34. Užpildytame Bendrovės Steigimo akte ir Įstatuose neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, esančios Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.


____________________________________________

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus