ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

ekometrija-logo

Ekometrija, UAB - aplinkos tyrimai, aplinkosaugos dokumentų tvarkymas, teršalų, išmetamų į aplinkos orą, matavimai

Adresas:
Geologų g. 11, LT-02190, VLNIUS, Lietuva


Įmonės kodas: 123472655
PVM kodas: LT234726515

Tel. Nr.: (8 5) 213 6730
Tel. Nr.: (8 5) 233 6636
Mob. Nr.: 8 600 49 434
Faks. Nr.: (8 5) 230 8553

El. paštas: [email protected]
Tinklapis: www.ekometrija.lt


Ekometrija, UAB įmonės VEIKLA: aplinkos tyrimai, aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; teršalų, išmetamų į aplinkos orą, matavimai; nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens tyrimai, dumblo, dirvožemio ir grunto tyrimai. Pagrindinė UAB „Ekometrija“ veikla – aplinkos tyrimai.

Įmonė veikia nuo 1980 metų, pradėjusi veiklą kaip Maisto pramonės ministerijos Projektavimo – konstravimo biuro laboratorija. Nuo 1996 metų bendrovė tęsia veiklą UAB „Ekometrija“ pavadinimu.

Siekdama patenkinti kiekvieno užsakovo poreikį ir brangindami laiką UAB „Ekometrija“ siūlo platų paslaugų spektrą. Įmonė bendradarbiauja tiek su veiklą vykdančiais, tiek su dar besikuriančiais ūkio subjektais. Rengia techninio projekto aplinkosauginę dalį, ruošia Paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (TIPK), poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV) ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitas.

UAB „Ekometrija“ atlieka buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens laboratorinius tyrimus; dumblo, aktyvaus dumblo, dirvožemio, grunto, durpių, komposto laboratorinius tyrimus; stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimus, aplinkos oro tyrimus. Užsakovo pageidavimu tvarko visus su aplinkosauga susijusius dokumentus.

UAB „Ekometrija“ laboratorijos veikla vykdoma pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus.

Įmonė gali didžiuotis savo istorija ir sukaupta patirtimi. Istorija įpareigoja ir moko, o sukaupta ilgų metų patirtis, sąžiningai vykdant įsipareigojimus, plėtojant ilgalaikį bendradarbiavimą, leidžia kokybiškai patenkinti užsakovo poreikius.

Ekometrija, UAB įmonės PASLAUGOS:

Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, matavimai.

Dujų srauto greičio ir tūrio debito matavimas instrumentinis metodas.

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Anglies monoksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu.

Azoto oksidų kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu.

Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu.

Deguonies kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu.

Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Chloro vandenilio nustatymas fotometrijos metodu.

Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas gravimetrijos metodu.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu.

Sieros rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Toluilendiizocianato nustatymas fotometrijos metodu.

Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometriniu metodu.

Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

2 – propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Dichlormetano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

2 – butanono (metiletilketono) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

2 – butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

2 – metoksietanolio (metilcelozolvo) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

2 – etoksietanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

P,m – ksilenu kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

o-ksileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Etilenglikolio butilo eterio (butilcelozolvo) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

1, 3, 5 – trimetilbenzeno (mezitileno) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

1, 2, 4 – trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

1, 2, 3 – trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Terpentino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Metano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Aplinkos oro tyrimai.

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas gravimetrijos metodu.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Azoto dioksido kiekio nustatymas fotometriniu metodu.

Dumblo, dirvožemio ir grunto tyrimai.

Aktyvaus dumblo tūris.

Aktyvaus dumblo indeksas.

Aktyvaus dumblo koncentracija.

Sutinkamos mikroorganizmų rūšys ir kiekiai.

Aktyvaus dumblo peleningumas.

Bendrojo azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu.

Bendrojo fosforo kiekio nustatymas spektrometrijos metodu.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu.

Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu.

Naftos produktų kiekio nustatymas chromatografijos metodu.

Sausos liekanos ir vandens kiekio nustatymas gravimetrijos metodu.

Sausos masės nuostolių iškaitinant(peleningumo) nustatymas gravimetrijos metodu.

Naftos angliavandenilių (C10 – C40) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens tyrimas.

Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Bendrojo azoto kiekio nustatymas spektrometriniu metodu.

Bendrojo fosforo kiekio nustatymas spektrometriniu metodu.

Bendrojo kietumo nustatymas titrimetrijos metodu.

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos ir titrimetriniu metodais.

Boro/borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu.

Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Cinko kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Drumstumo nustatymas spektrometrijos metodu.

Ištirpusio deguonies nustatymas elektrometrijos metodu ir titrimetriniu metodu.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Kalio kiekio nustatymas liepsnos fotometrijos metodu.

Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu.

Kvapo nustatymas jusliniu metodu.

Kjeldalio azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu.

Laisvojo anglies dioksido nustatymas titrimetrijos metodu.

Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą).

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Natrio kiekio nustatymas liepsnos fotometrijos metodu.

Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio C10 – C40) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu.

Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Permanganatinės oksidacijos (ChDSMn) (Permanganato indekso (skaičiaus)) nustatymas titrimetrijos metodu.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu.

Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu.

Savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu.

Silicio nustatymas fotometrijos metodu.

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu.

Spalvos nustatymas fotometrijos ir vizualiniu metodais.

Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu.

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos ir titrimetrijos metodais.

Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu.

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu.

Temperatūros nustatymas instrumentiniu metodu.

Vario kiekio nustatymas fotometrijos metodu.

Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV).

Poveikio aplinkos orui vertinimas (PAOV).

Techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga“.

Paraiškos, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti, sudarymas.

Aplinkos monitoringo programos sudarymas.

Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų sudarymas.

Techninio įrenginio darbo efektyvumo nustatymas ir paso sudarymas.

Stacionarių oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija ir ataskaitos sudarymas.

Teršalų maksimalių koncentracijų pasisklaidymo požeminiame atmosferos sluoksnyje skaičiavimas (programa ADMS 4).

Valstybinės statistinės ataskaitos „Forma Nr. 1 – Vanduo“ pildymas.

Valstybinės statistinės ataskaitos „Forma Nr. 2 – Atmosfera“ pildymas.

Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos pildymas.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimas ir deklaracijų pildymas.

Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalų pildymas.

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymas.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas, aplinkosauga, aplinkosaugos projektai, aplinkosaugos dokumentai, aplinkosauginės dokumentacijos darbai, poveikio aplinkai vertinimas, poveikio aplinkos orui vertinimas, aplinkosauginio techninio projekto dalis, aplinkos monitoringo programos sudarymas, aplinkos monitoringas, gamtos išteklių taupymas, atliekų mažinimo planų sudarymas, techninio įrenginio darbo efektyvumo nustatymas, techninio įrenginio paso sudarymas, oro taršos šaltinių teršalų inventorizacija, teršalų maksimalių koncentracijų pasisklaidymo požeminiame atmosferos sluoksnyje skaičiavimas, programa ADMS 4, forma Atmosfera pildymas, Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos pildymas, mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimas, teršalų apskaitos žurnalų pildymas, pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymas, teršalų matavimai, stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai, dujų srauto greičio matavimas, dujų tūrio debito matavimas, acto rūgšties kiekio nustatymas, akroleino kiekio nustatymas, amoniako kiekio nustatymas, anglies monoksido kiekio nustatymas, azoto oksidų kiekio nustatymas, sieros dioksido kiekio nustatymas, deguonies kiekio nustatymas, chloro kiekio nustatymas, chloro vandenilio nustatymas, kietųjų dalelių, dulkių, kiekio nustatymas, fenolio kiekio nustatymas, formaldehido kiekio nustatymas, sieros dioksido kiekio nustatymas, sieros rūgšties kieko nustatymas, sieros vandenilio kiekio nustatymas, šarmų kiekio nustatymas, toluilendiizocianato nustatymas, Azoto oksidų kiekio nustatymas, metanolio kiekio nustatymas, etanolio kiekio nustatymas, acetono kiekio nustatymas, 2-propanolio kiekio nustatymas, dichlormetano kiekio nustatymas, 2-butanono kiekio nustatymas, metiletilketono kiekio nustatymas, 2-butanolio kiekio nustatymas, etilacetato kiekio nustatymas, 2-metoksietanolio, metilcelozolvo, benzeno kiekio nustatymas, 2-etoksietanolio kiekio nustatymas, tolueno kiekio nustatymas, butilacetato kiekio nustatymas, m - ksilenų kiekio nustatymas, o-ksileno kiekio nustatymas, etilenglikolio butilo eterio, butilcelozolvo, kiekio nustaymas, trimetilbenzeno kiekio nustatymas, mezitileno kiekio nustatymas, vinilo chlorido kiekio nustatymas, terpentino kiekio nustatymas, metano kiekio nustatymas, aplinkos oro tyrimai, amoniako kiekio nustatymas, kietųjų dalelių kiekio nustatymas, sieros vandenilio kiekio nustatymas, azoto dioksido kiekio nustatymas, dumblo tyrimai, dirvožemio tyrimai, grunto tyrimai, durpių tyrimai, komposto tyrimai, aktyvaus dumblo laboratoriniai tyrimai, aktyvaus dumblo tūris, aktyvaus dumblo indeksas, aktyvaus dumblo koncentracija, aktyvaus dumblo peleningumas, bendrojo azoto kiekio nustatymas, bendrojo fosforo kiekio nustatymas, pH nustatymas, vandenilio jonų koncentracijos nustatymas, naftos produktų kiekio nustatymas, sausos liekanos ir vandens kiekio nustatymas, sausos masės nuostolių iškaitinant, peleningumo, nustatymas, naftos angliavandenilių kiekio nustatymas, Nuotekų tyrimai, paviršinio vandens tyrimai, požeminio vandens tyrimai, buitinių nuotekų tyrimai, pramoninių nuotekų tyrimai, lietaus nuotekų tyrimai, atvirų telkinių tyriimai, požeminio vandens laboratoriniai tyrimai, Aliuminio kiekio nustatymas, amonio kiekio nustatymas, anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas, bendrojo kietumo nustatymas, bichromatinės oksidacijos nustatymas, biocheminio deguonies suvartojimo nustatymas, boro borato kiekio nustatymas, chlorido kiekio nustatymas, chloro kiekio nustatymas, canido kiekio nustatymas, drumstumo nustatymas, ištirpusio deguonies nustatymas, fenolio kiekio nustatymas, formaldehido kiekio nustatymas, fosfato hidrofosfato kiekio nustatymas, geležies kiekio nustatymas, kalio kiekio nustatymas, kalcio kiekio nustatymas, kvapo nustatymas, kjeldalio azoto kiekio nustatymas, laisvojo anglies dioksido nustatymas, magnio kiekio nustatymas, mangano kiekio nustatymas, natrio kiekio nustatymas, nikelio kiekio nustatymas, Nitrato kiekio nustatymas, nitrito kiekio nustatymas, nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas, permanganatinės oksidacijos nustatymas, riebalų kiekio nustatymas, sausos liekanos nustatymas, savitojo elektrinio laidžio nustatymas, silicio nustatymas, sulfato kiekio nustatymas, sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas, skendinčių medžiagų kiekio nustatymas, šarmingumo nustatymas, temperatūros nustatymas, vario kiekio nustatymas, dirvožemio tyrimai, dumblo laboratoriniai tyrimai, aplinkosauginė dokumentacija, aplinkos apsaugos dokumentacijos, požeminio vandens laboratoriniai tyrimai, vandens tyrimai

  • Ekometrija, UAB - aplinkos tyrimai, aplinkosaugos dokumentų tvarkymas, teršalų, išmetamų į aplinkos orą, matavimai

Vietovė:

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus